Plaquetes de la Cova del Parpalló

Paleolític superior
La Cova del Parpalló de Gandia cobrix la major part del Paleolític superior del Gravetià al Magdalenià. Els quinze mil·lennis en que podem datar les 5.612 plaquetes trobades en el jaciment, proporcionen una evolució en les tècniques i els temes que, en estar referida a una seqüencia estratigràfica i industrial, permet la seriació de l'art paleolític europeu i la seua datació des de criteris diferents als merament estilístics. En la decoració de les plaquetes s’utilitzà el gravat i la pintura, tècniques que poden aparèixer combinades. El gravat es realitza amb instruments de sílex, aparentment sense un esbós previ del dibuix. La pintura, veritablement excepcional en l'art moble paleolític, mostra tant exemples de tintes planes corn de traç lineal, i usa com a colorants matèries minerals natural com les hematites i els ocres.
En síntesi, poden distingir-se al Parpalló dues grans unitats temporals: una, antiga, que agrupa les diverses fases del Solutrià, i una altra, recent, integradora dels diferents moments del Magdalenià. En les primeres etapes, les tècniques de gravat dominants són el traç simple, el traç doble i el traç múltiple, i és ja important la pintura; la figuració dels animals peca de certa desproporció i les fórmules de perspectiva són arcaiques, i els signes molt senzills. A partir del Solutrià mitjà apareixen els primers signes estructurats, amb el domini dels temes rectangulars i els reticulats; així mateix, els zoomorfs atenuen la desproporció i mostren per primera vegada una atenció pel detall intern -taques de la pell, volum-, i s'executen algunes escenes.
En l'inici del Magdalenià la pintura desapareix en els zoomorfs i canvien també les tècniques de gravat, amb l'expansió del traç simple i profund i la practica desaparició de les altres; els animals es representen sovint en perfil absolut, amb una sola pota per parell, i els signes es compliquen i combinen freqüentment en una sola plaqueta. A la fi del Magdalenià les figures arriben a certa perfecció, tant en les proporcions com en la perspectiva, i es concedix una major atenció als detalls anatòmics -boques, ulls, morros-; els signes mostren predilecció pel geometrisme i la tendència a cobrir la superfície de la plaqueta.

peces

 • Plaqueta pintada i gravada per dues cares amb decoració simbòlica. Cova del Parpalló (Gandia, València). Gravetià.

  Cara A: superposició de superfície raspada, línies soltes rectes i curves entrecreuades, i superficie pintada (gravat molt somer i pintura roja perduda).
  Cara B: superposició de línies soltes rectes i curves (gravat molt somer).
 • Plaqueta gravada i pintada amb motius simbòlics. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de superfície pintada i línies soltes rectes i curves (pintura roja violàcia i gravat molt somer).
 • Plaqueta gravada amb motius simbòlics. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició i superposició de feixos de línies paral·leles en sèrie irregular, traços pareats en sèrie irregular i línies soltes rectes entrecreuades (gravat somer). El tema s'interromp en la part central de la superfície per pèrdua de matèria.
 • Plaqueta gravada amb decoració simbòlica. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició d'angles embotits en série longitudinal i bandes de línies paraleles en série irregular, formant tema triangular? (gravat somer).
 • Plaqueta gravada i pintada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de superfície pintada i superfície raspada (pintura roja perduda i gravat somer).
 • Plaqueta gravada per les dues cares amb motius simbòlics. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició de feix de línies paral·leles -al límit de les bandes de línies paral·leles en sèrie- i línies soltes rectes (gravat somer).
  Cara B: feix de línies paral·leles incurvades -també al límit de poder ser interpretat com bandes de línies paral·leles en sèrie- (gravat somer).
 • Plaqueta gravada amb motius simbòlics. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició i superposició d'escaleriforme amb ratlles obliques en sèrie irregular, bandes i línies paral·leles en sèrie irregular i línies soltes rectes i corbes entrecreuades -al límit els dos últims temes de formar un reticulat irregular- (gravat somer).
 • Plaqueta gravada amb motius simbòlics. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de bandes de línies paral·leles incurvades en sèrie irregular, feix de línies entrecreuades i superfície raspada (gravat somer i molt somer).
 • Plaqueta gravada amb un càprid i un altre animal indeterminat. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de figura completa de càprid (traç múltiple) -perspectiva biangular obliqua, pota anterior de línies paral·leles obertes i posterior triangular, cap executat mitjançant triple traç, representació de la cua, separat en animació segmentaria, gravidesa i cos desproporcionat-, animal indeterminat (traç simple) -perfil absolut, potes de línies paral·leles obertes i cap deforme, la figura està completa, posseeix certa gravidesa i està desproporcionada, segons un cànon semblant a l'anterior-, feix de línies entrecreuades, feix de línies paral·leles, feix de traços curts paral·lels formant banda i línies soltes rectes i curves entrecreuades (gravat somer).
 • Plaqueta gravada amb la superposició de un bòvid, una cérvola i línies soltes. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de figura completa de bòvid (traç simple i múltiple) - perspectiva biangular obliqua, pota anterior de línies paral·leles obertes i posterior triangular prolongada, detall de cua i orella, gep modelat mitjançant traç múltiple al límit amb el raspat i cornamenta en "V" linial i recorregut en "S" (làm. XXII)-, figura completa de cérvola, atenent a l'esveltesa del coll (traç simple) -perspectiva biangular recta, pota anterior linial i posterior mitjançant línies paral·leles obertes, orelles en "V" linial oberta-, i línies soltes rectes (gravat molt somer).
 • Plaqueta calcària decorada amb cérvola pintada i èquids gravats. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició i reutilització parcial de figura completa de cérvola (tinta negra plana) - en perspectiva biangular obliqua, potes anteriors paral·leles obertes, potes posteriors paral·leles naturalistes, amb pèrdua de pintura en la part corresponent al cap, el que fa impossible la identificació del mode d'execució de les orelles-, figura completa d'èquid (traç múltiple) - en perspectiva biangular obliqua, aprofitant en gran part el contorn de la figura anterior potes anteriors paral·leles obertes, potes posteriors paral·leles obertes naturalistes, crinera en escaló i detall d'orella linial-, figura acèfala d'animal indeterminat (traç simple) - en perspectiva biangular obliqua, potes anteriors paral·leles obertes de tres traços, potes posteriors paral·leles obertes naturalistes i certa gravidesa ventral-, bandes de línies paral·leles i línies soltes rectes i curves (gravat molt somer).
  Cara B: superposició de pròtoma de cérvola (tinta plana negra i contorn de traç múltiple) - en perspectiva biangular recta i coll extremadament robust i línies soltes rectes i curves (gravat somer).
 • Plaqueta gravada per les dues cares, una amb un bòvid i l'altra amb decoració lineal. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició de pròtoma de bòvid (traç múltiple) -perspectiva biangular recta i cornamenta en "U" naturalista-, feix de traços curts entrecreuats i feixos apariats en sèrie irregular (gravat somer).
  Cara B: línies soltes rectes i curves (gravat somer), en què una de llarg recorregut no es clasifica per falta de modulació, com abreviació de línia cervicodorsal de zoomorf.
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Tren anterior de zoomorf indeterminat (traç múltiple) -perspectiva biangular recta i potes en arc-.
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició de cap i tren anterior d'èquid (traç múltiple i repetit) -en perfil absolut-, bandes de línies paral·leles en sèrie i línies soltes rectes i corbes (gravat succint).
  Cara B: superposició de meitat anterior d'èquid (traç simple) -en perfil absolut i pota anterior de línies paral·leles obertes-, bandes de línies paral·leles corbades en sèrie i línies soltes rectes (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició i juxtaposició de cap de bòvid (traç múltiple) en perfil absolut, detall d'orella lineal i cornamenta linial en "S"  i línies soltes rectes entrecreuades (gravat molt succint).
 • Plaqueta gravada i pintada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició i superposició de bandes de línies paral·leles en sèrie, fes de traços apariats i superfície pintada (gravat succint i pintura roja perduda).
  Cara B: superposició de línies soltes rectes curtes i superfície pintada (gravat molt succint i pintura roja perduda).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició d'animal inderminat (traç doble) -perspectiva biangular recta i potes anteriors i posteriors en arc líneal- i línies soltes rectes i corbes entrecreuades (gravat molt succint).
  Cara B: meitat posterior d'animal indeterminat (traç simple), en perspectiva biangular recta, potes en arc, detall de cua horitzontal, donant lloc a animació segmentaria, i gravidesa.
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de part posterior de cérvid (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, potes paral·leles obertes naturalistes de tres traços i detall de cua separada-, banda raspada i línies soltes rectes i corbes (gravat succint i molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia València).

  Superposició de bandes de línies paral·leles en sèrie irregular, banda de línies paral·leles corbades i línies soltes rectes (gravat succint i molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició i juxtaposició de feix de línies entrecreuades formant banda, bandes raspades en sèrie irregular i línies soltes rectes i corbes (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició d'animal indeterminat, del que es conserven un dels parells de potes i el ventre (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, potes paral·leles obertes i gravidesa- i línies soltes rectes (gravat succint).

  Cara B: superposició de banda raspada i línies soltes rectes (gravat molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de bandes de línies paral·leles corbades en sèrie irregular i línies soltes rectes i corbes (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició de figura incompleta, ventre i un dels parells de potes d'animal inderminat (traç simple) -perspectiva biangular rectes i potes en arc- i línies soltes rectes i corbes.

  Cara B: superposició de banda de línies paral·leles i línies soltes rectes i corbes entrecreuades (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició de banda de línies paral·leles corbada, bandes raspades corbades en sèrie, banda raspada i línies soltes rectes (gravat succint i molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Línies soltes rectes i corbes entrecreuades (gravat succint i molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de feix de traços curts entrecreuats, superfície pintada, bandes de línies paral·leles corbades en sèrie irregular, puntuació i línies soltes rectes i corbes entrecreuades (gravat molt succint i pintura roja perduda).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de feix de traços curts entrecreuats i línies soltes rectes i corbes -probablement parteix d'un motiu més complex- (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Representació del tren posterior d'animal indeterminat (traç múltiple i doble) - perspectiva biangular obliqua, potes formades per línies paral·leles obertes naturalistes, en tisora-.
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de feix de línies entrecreuades i línies soltes entrecreuades rectes i corbes (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de figura completa de cèrvid femella (traç múltiple) -perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç linial, pota anterior linial i posterior de línies paral·leles obertes, convenció ventral en doble arc-i línies soltes rectes i curtes (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de meitat anterior de càprid (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, cornamenta de triple traç naturalista, potes de línies paral·leles obertes (de tres traços) i marcada gravidesa-, i línies soltes rectes i corbes entrecreuades (gravat molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de figura completa de càprid (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, cornamenta de triple traç linial incurvada, potes de línies paral·leles obertes, detall de cua alçada i gravidesa-, traços apariats en sèrie irregular i línies soltes rectes i corbes (gravat molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia València).

  Superposició i juxtaposició de meitat anterior d'animal indeterminat (traç simple i múltiple) -perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç linial, potes de línies paral·leles obertes, de tres traços, animació segmentaria com a conseqüència de l'anòmala posició del cap i convenció de doble línia de ventre i de costat (paral·lela al llom) -i línies soltes rectes i corbes (gravat molt succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de figura incompleta d'animal indeterminat (traç múltiple i pintura roja forta) -perspectiva biangular recta, potes anteriors en arc, naturalista, i posteriors de línies paral·leles obertes (de triple traç), modelat mitjançant raspat parcial i convenció de triple línia de ventre-, bandes de línies paral·leles en sèrie irregular i línies soltes rectes entrecreuades (gravat succint).
 • Plaqueta gravada i pintada per dues cares, una amb un càprid i l'altra amb un èquid, ambdós amb motius linials i un rectangle. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició estreta de figura completa de càprid (traç simple) -perspectiva biangular recta, cornamenta de triple traç naturalista, potes anteriors en arc ogival, potes posteriors en arc, modelat mitjançant raspat cobrent, cua alçada, donant lloc a una animació segmentaria i gravidesa-, rectangle de vèrtex prolongat, línies soltes rectes i bandes pintadas en sèrie (gravat somer i pintura roja forta).

  Cara B: superposició de cap d'èquid (traç simple) -en perfil absolut, cap sense escaló de crinera i morro en pic d'ànec-, banda de línies paral·leles corbades, reticulat losàngic irregular, banda pintada, feix de línies entrecreuades, línies soltes entrecreuades rectes i corbes i rectangle (gravat somer i molt somer i pintura roja perduda).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de figura completa de cérvid femella (traç múltiple) -perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç naturalista, potes anteriors i posteriors de línies paral·leles obertes i convenció de doble línies de ventre-, figura acèfala d'animal indeterminat (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, potes anteriors i posteriors de línies paral·leles obertes, detall de cua i certa gravidesa-, banda de línies paral·leles corbada i línies soltes entrecreuades rectes i corbes (gravat succint).
 • Plaqueta gravada per dues cares, una amb bòvid, feix i linies, l'altra amb càprid, banda i linies. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició de figura completa de bòvid (traç múltiple) -en perfil absolut, cornamenta lineal en S, potes de línies paraleles obertes, modelat mitjançant traç múltiple en ventre i gravidesa-, feix de traços curts entrecreuats i línies soltes rectes (gravat somer).

  Cara B: juxtaposició de figura incompleta de càprid (traç simple i doble) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta de triple traç linial, detall d'orella i gravidesa-, banda de línies paraleles i línies soltes rectes (gravat somer).


 • Plaqueta gravada amb la meitat posterior d'un animal i bandes linials superposades. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició de meitat posterior d'animal indeterminat (traç múltiple curt) -perspectiva biangular oblicua, potes de línies paraleles obertes naturalistes i detall de la cua, en animació segmentaria- i banda de línies paral·leles (gravat somer).
 • Plaqueta gravada i pintada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara: superposició de reticulat irregular, superfície raspada, línies soltes rectes i corbes entrecreuades i superfície pintada (gravat succint i profund i pintura roja forta).

  Cara B: superposició de superfície raspada, rectangle pintat i línies soltes rectes curtes (gravat molt succint i pintura roja violácea).
 • Plaqueta gravada i pintada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Superposició d'èquid (pintura linial roja forta) -en perfil absolut, crinera en graó tancat, potes anteriors equiparable al tipus "paral·leles obertes", pota posterior triangular, animació segmentaria (pota anterior avançada) i línies d'especejament de coll lateral-, línies soltes rectes i corbes entrecreuades i feixos de traços curts entrecreuats en sèrie irregular (gravat succint).
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició estreta de figura incompleta d'èquid (traç multiple i pintura roja perduda) -perspectiva biangular obliqua, potes anteriors de línies paral·leles obertes (de tres traços) i posteriors de línies paral·leles obertes naturalistes, detall de cua separada en posició incorrectament baixa i animació segmentaria-, cua d'èquid (traç múltiple i pintura roja perduda), banda de línies paral·leles corbada i línies soltes rectes i corbes (gravat succint).

  Cara B: superposició i juxtaposició de figura incompleta d'animal indeterminat (traç simple i múltiple) -perspectiva biangular obliqua i potes de línies paral·leles obertes naturalistes, banda de línies paral·leles corbada, línies soltes rectes i corbes i superfície pintada (gravat succint i pintura roja perduda).
 • Plaqueta gravada per les dues cares amb figura de cèrvid femella i per l'altra cara motius lineals gravats i pintats. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició de figura completa de cèrvid femella (traç simple) - perspectiva biangular oblicua, orelles de triple traç lineal, potes de línies paral·leles obertes i posteriors de línies paral·leles obertes naturalistes, detall de la cua, donant lloc a una animació segmentària -, traç pareat i línies soltes rectes (gravat normal) (fig. 37 i làmines XV i LXIX).
  Cara B: yuxtaposició de banda de línies paral·leles, línies soltes rectes i curves i superficie pintada (gravat molt somer i pintura roja perduda) (fig. 38).
 • Plaqueta gravada i pintada amb càprid i motiu geomètric. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició estreta i adició de figura incompleta de càprid (traç repetit) - en perfil absolut, cornamenta executada mitjançant triple traç linial e interior ple amb gravat estriat reticulat -, rectangle ple de traços curts paral·lels oblics, banda de línies paral·leles, feix de línies paral·leles, línies soltes rectes, articulació de feixos de línies paral·leles i puntuació.
 • Plaqueta gravada per dues cares, una amb cérvola i l'altra amb un cèrvid i un càprid. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: adició de cèrvid femella (traç simple) - perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç linial, potes anteriors de línies paral·leles obertes, modelat intern mitjançant gravat estriat de línies paral·leles i animació segmentària en el cap que apareix projectada - i articulació de feixos paral·lels (gravat normal).
  Cara B: superposició de figura incompleta de cèrvid mascle (traç múltiple) - perspectiva biangular recta, cornamenta normal linial, potes anteriors de línies paral·leles obertes, detall anatòmic en les astes ramificades, modelat intern mitjançant gravat estriat desmanyotat i animació segmentària en el cap que apareix desplaçada i projectada cap avant -, dubtosa figura de càprid (traç simple) - perspectiva biangular obliqua, cornamenta de triple traç linial i animació segmentària per elevació del cap - feix de línies paral·leles i superfície pintada (gravat somer i pintura roja forta).
 • Plaqueta gravada per dues cares, una amb cérvola i dos cervatons, i cavall, i per l'altra un cavall. Cova del Parpalló (Gandia, València). Solútreo-gravetià I. 17.000-16.000 anys BP.

  Cara A: juxtaposició estreta i superposició de cèrvid femella (traç múltiple) - perspectiva biangular obliqua, orelles de triple traç naturalista, potes anteriors de línies paral·leles obertes i posteriors de línies paral·leles obertes naturalistes i dubtosa representació de cua-, cèrvid jove (traç múltiple) -en perfil absolut, orelles de triple traç linial i extremitats no detallades-, cèrvid jove (traç múltiple) -en perfil absolut i arrencada de potes mitjançant línies paral·leles obertes, formant junt a les altres dos figures una escena de tipus maternal, de mare i dos cervatells- èquid (traç simple) - en perfil absolut, crinera en escaló obert, potes anteriors de línies paral·leles obertes i posterior triangular, i cua horitzontal, donant lloc a animació segmentària - i línies soltes rectes (gravat somer).
  Cara B: figura completa de èquid (traç múltiple) - en perspectiva biangular obliqua, sense detall de crinera, potes anteriors i posteriors de línies paral·leles obertes, en tisora, detall de cua i animació coordinada complexa.
 • Plaqueta gravada per dues cares amb la representació d'un èquid en una, i de dos bòvids i un èquid en l'altra. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: superposició de bòvid (traç compost i simple) -perspectiva biangular recta, banyes en U naturalistes, potes de línies paral·leles obertes i detall de la boca-, bòvid (traç compost i simple) -en perfil absolut, potes de línies paraleles obertes i detall de la cua-, èquid (traç simple) -en perfil absolut, sense crinera, potes de línies paral·leles obertes i detall de la cua-, feix de línies paral·leles formant banda, banda de traços curts paral·lels atípica i línies soltes rectes (gravat somer).
  Cara B: superposició de èquid (traç simple) -en perfil absolut, crinera en escaló obert, pota posterior triangular prolongada, detall de la cua i animació complexa-, banda de línies paral·leles i banda de traços curts paralels (gravat somer).
 • Plaqueta amb arboriforme pintat. Magdalenià superior de la Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Plaqueta de pedra calcària decorada amb un arboriforme pintat en roig i línies soltes rectes gravades superposades.
 • Plaqueta gravada. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Cara A: juxtaposició i superposició de figura incompleta de cérvol (traç simple i múltiple) -perspectiva en perfil absolut, detall de boca oberta, associada a traços curts? i orella, cornamenta normal naturalista i cap alçat, donant lloc a animació segmentaria-, figura de cérvola (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, potes posteriors paral·leles obertes de tres traços i potes anteriors paral·leles obertes, cua alçada i cap incomplet o de difícil lectura- (al costat de la figura anterior dóna lloc a una escena del tipus de les de preacoplament, amb mascle en actitud de brama i femella amb cua alçada en actitud receptiva), fes de traços curts entrecreuats -al límit amb els traços apariats -, superfície pintada, puntuació i línies soltes rectes i corbes (gravat succint i pintura roja perduda).

  Cara B: juxtaposició de figura de càprid (traç simple) -perspectiva obliqua, potes anteriors paral·leles obertes, potes posteriors paral·leles obertes de tres traços, cornamenta de triple traç linial (de difícil lectura), detalls de cua i boca i gravidesa-, fes de línies entrecreuades i línies soltes corbades gravat succint) (fig.14).
 • Plaqueta gravada amb dos èquids. Cova del Parpalló (Gandia, València).

  Juxtaposició estreta i superposició de figura incompleta d'èquid (traç múltiple i pintura roja forta) - en perfil absolut, crinera en escaló tancat, potes anteriors de línies paral·leles obertes, detall dels belfos (llavis), línies d'especejament de crinera, coll, escapular i de costat en M, i animació coordinada complexa, en actitud de salt o elevació de potes anteriors-, pròtoma d'èquid (traç múltiple) - en perfil absolut i crinera en escaló tancat -, bandes de traços curts paral·lels pintats incurvats en série, banda de traços curts paral·lels pintats, feixos de línies paral·lels formant bandes en série irregular i línies soltes rectes i curves entrecreuades (gravat somer i pintura roja forta).
 • Plaqueta gravada en ambdues cares amb un cavall i línies. Cova del Parpalló (Gandia, València). Paleolític superior

  Cara A: Superposició de èquid (traç repetit) - perspectiva biangular obliqua, sense crinera i detall d'orelles lineals - i superfície raspada (gravat succint). Cara B: Superposició de feix de línies entrecreuades i línies soltes recta i corbes (gravat succint i normal).
 • Plaqueta gravada amb la figura d'un caprí. Cova de Parpalló (Gandia).

  Superposició de caprí (traç simple) -perspectiva biangular obliqua, cornamenta de triple traç linial, potes triangulars, detall del abultament frontal propi del mascle i de la cua, donant lloc a animació segmentaria- i línies soltes rectes (gravat somer).
Back to top