Ceràmica

Els objectes ceràmics procedents d’una excavació arqueològica terrestre solen descobrir-se fragmentats i recoberts per depòsits superficials de consistència variable (incrustacions terroses, calcàries, sals solubles, etc.). Després de fer el diagnòstic individualitzat plantegem un protocol d’intervenció que inclou la neteja, la consolidació de les pastes ceràmiques, el muntatge de fragments i la reconstrucció formal, en el cas que esta siga necessària. Mereix un esment especial el tractament de ceràmiques ibèriques amb decoracions pintades que requerixen una metodologia de consolidació i neteja específica.
A més, sovint les peces ceràmiques de la col·lecció han patit ja algun tipus d’intervenció, ja siga el muntatge previ de l’arqueòleg o les restauracions antigues fetes amb productes i criteris diferents dels actuals. En estos casos fem una revisió d’estes intervencions i en alguns casos plantegem substituir estos materials antics per uns altres de major estabilitat, amb un acabat estètic més acurat.

peces

 • Restauración soporte cerámico de la cultura ibérica,Restauració de suport ceràmic de la cultura ibèrica

  La peça ceràmica s’havia reconstruït en una antiga intervenció i l’adhesiu es presentava ja envellit. El desmuntatge de la peça es fa amb impregnacions d’acetona i posteriorment es netegen les restes de l’antic adhesiu. La decoració pictòrica es consolida amb impregnacions a pinzell de Paraloid B72 al 5%.  Es du a terme una neteja superficial de la peça i puntualment, en algunes zones de policromia, s’ultima la neteja amb empaco sobre paper tissue de resina d’intercanvi...
 • Restauración de una cazuela de la Edad del Bronce,Restauració d’una cassola de l’Edat del Bronze

  Peça fragmentada que conserva més d’un 70% de l’original amb un bon estat de conservació de la pasta ceràmica. La neteja superficial es fa amb mitjans mecànics, especialment amb bisturí i amb el suport de dissolvents per a reblanir les concrecions més adherides.
  El muntatge dels fragments s’inicia en primer lloc de forma provisional amb cinta de paper i, posteriorment, de forma definitiva amb una resina sòlida d’acetat de polivinil (K60 al 20% en alcohol etílic). Les...
 • Restauración de una orza de la Edad del Bronce,Restauració d’una orsa de l’Edat del Bronze

  Peça ceràmica amb una antiga intervenció on es va fer la reconstrucció volumètrica amb escaiola pintada i ciment que omplia clevills, tacava la superfície i cobria algunes parts de l’original. Presenta eflorescències salines visibles al voltant d’algunes reintegracions. Després de revisar l’estat de conservació i valorar els danys ocasionats s’opta per tornar a tractar la peça, s’elimina la intervenció anterior i se substituïx d’acord amb els criteris d’actuació...
Back to top