Material ossi

Els materials ossis es van utilitzar en l’antiguitat per a fabricar peces d’ús comú o decoratiu, des d’utensilis a ornaments de tipus cultural o fins i tot ritual. Però dins d’esta categoria hem d’incloure no sols l’os treballat, sinó també les restes esquelètiques humanes que es descobrixen en tombes o necròpolis o les col·leccions de fauna que igualment són objecte de tractaments de conservació i restauració adequats per a facilitar-ne l’estudi i garantir-ne la perdurabilitat.
Les alteracions de les restes òssies depenen de diversos factors, alguns d’ells a conseqüència del seu origen, com l’antiguitat del material, però també en funció de la naturalesa de l’os i de les característiques fisicoquímiques de l’ambient de sepultura.
Els tractaments en este tipus de materials es basen en el criteri de mínima intervenció i es fan fonamentalment operacions de reforços puntuals i de neteja controlada tot extremant les precaucions per a evitar erosions o ratllats de la superfície original. Treballem en col·laboració amb arqueozoòlegs o paleoantropòlegs per a resoldre conflictes en referència a la caracterització de fragments d’acord amb els estudis anatòmics de l’os, la seua procedència, el tipus d’objecte, etc.

peces

 • Restauración de un cráneo humano,Restauració d’un crani humà

  El crani tenia una antiga intervenció de restauració, on es va emprar goma laca, ara ja envellida, tant com a adhesiu que com a producte de protecció superficial. Presentava, a més, zones reforçades amb estucs i elements afegits per a donar consistència al muntatge (pals de fusta). S’hi apreciaven concrecions terroses tant en l’exterior com en l’interior.
  En primer lloc es du a terme el desmuntatge de la peça per mitjà d’injecció i impregnació d’acetona, fins a aconseguir...
 • Clavija córnea de la Cova del Parpalló,Clavilla còrnia de la Cova del Parpalló

  La clavilla presentava una antiga intervenció de reconstrucció de faltants tant en la part basal d’unió amb l’os cranial com en l’extrem distal, feta amb escaiola pintada en un to que s’havia alterat amb el pas del temps. No es disposava de cap documentació ni sobre la intervenció mateixa ni sobre la data en què es va fer. El material de rebliment, que pretenia completar la morfologia de la peça, excedia els límits de les llacunes, cobria parts de l’original i fins i tot...
 • Restauración de un asta de ciervo de Cova Negra,Restauració d’una banya de cérvol de la Cova Negra

  La banya tenia un muntatge antic que cobria la fractura amb un estuc molt dur, possiblement ciment blanc. Superficialment s’havia aplicat una protecció a base de ceres. En la base, per a subjectar la peça durant la seua exposició, s’hi havien col·locat pilots de plastilina, que havien endurit i penetrat dins de la part esponjosa de l’os.
  La neteja superficial es fa amb impregnació de White Spirit; per a llevar la plastilina ja endurida s’empra el bisturí, mentre que les restes...
 • Restauración de una mandíbula de cuón (Cova de Bolomor),Restauració d’una mandíbula de cuon (Cova del Bolomor)

  La mandíbula, molt fragmentada, es trobava recoberta de tot el material fortament concrecionat de la bretxa on va ser descoberta, d’una gran duresa. L’eliminació progressiva de les incrustacions es fa amb mitjans mecànics, amb l’ajuda del vibroincisor per a rebaixar la grossària de la bretxa i amb llapis d’ultrasons a les zones ja més pròximes a l’os. El muntatge dels fragments es fa amb Paraloid B72 al 30%.
Back to top