Vidre

El vidre és un sòlid amorf que té com a material base el sílice, al qual, en l’antiguitat, s’afegien altres elements com sodi, potassi, plom, calci, magnesi o òxids metàl·lics que actuaven com a fundents, estabilitzadors o colorants. És a partir del període romà, amb el descobriment de la cànula per a la tècnica del bufat, quan s’estén la producció.

La fragilitat dels objectes fets de vidre i la seua degradació específica en condicions atmosfèriques desfavorables fan extremar les precaucions en el seu tractament de conservació i restauració. Depenent de la composició i de les condicions de conservació, un vidre serà més o menys propens al deteriorament. Els processos de corrosió del vidre arqueològic són fenòmens complexos que només es poden atenuar amb conservació preventiva, és a dir, mantenint l’objecte en unes condicions òptimes d’humitat relativa i temperatura.

peces

  • Restauración de un cáliz de vidrio medieval,Restauració d’un calze de vidre medieval

    Copa de vidre treballat d’època medieval (s. xv) pertanyent a un dels aixovars de soterrament trobats en la Col·legiata de Santa Maria de Gandia. La peça estava prou completa, si exceptuem dues llacunes menudes, una més gran localitzada en la zona de la vora.
    La neteja superficial es fa de manera fisicomecànica, amb el suport d’impregnacions d’alcohol i acetona. En el muntatge dels fragments solts s’empra Paraloid B72 al 30%. Per a dur a terme la reintegració desmuntable...
Back to top