El Solutrià. Noves formes de tallar útils

Vitrina 14
En l’última partix del Würm III i durant l’interestadial Würm III-IV es va desenrotllar a Europa occidental, i més concretament en la Península Ibèrica i a França, la cultura solutriana, verdader punt d’inflexió en la seqüència del Paleolític superior d’esta zona. El Solutrià suposa un canvi notable en la composició i tipologia de l’instrumental lític, fet que es plasma en la utilització del retoc pla per a la fabricació d’una classe de puntes que no tenen antecedents.
Back to top