Diversitat i perfecció de l’utillatge de sílex

Vitrina 42
A partir del III mil·lenni aC. les comunitats camperoles instal·len els seus poblats prop de les terres de cultiu. Els punyals, punxons, puntes de javelina i destrals de coure se sumen a l'utillatge de sílex, os i pedra polida, com podem observar en els poblats de l'Ereta del Pedregal (Navarrés) i la Rambla Castellarda (Llíria). La creixent complexitat social es manifesta en el ritual funerari, utilitzant les coves naturals com a necròpolis en què es depositen aixovars que comprenen objectes de la vida quotidiana i diferents tipus d'ídols, com ara en la Cova de la Pastora (Alcoi), en la que també es documenta la pràctica de la trepanació cranial. Cap a mitjan del III mil·lenni aC. apareixen els Vasos Campaniformes.
Back to top